Company Logo

Kontakt

95-015 Głowno, 

ul. gen. Wł. Andersa 37

tel. 42-7191025 lub 42-7190424

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.facebook.com/dwojkaglowno/

 

Uczestniczymy

1

1

1

1

1

1

1

1

bezpieczne wakacje 180 150

 

Świetlica szkolna

 

GODZINY OTWARCIA:
ŚWIETLICA JEST CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 07:00 -  16:30 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie

 1.  Celem świetlicy jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.
 2. Świetlica jest czynna od godziny 07:00 do godz. 16:30.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) w wymaganym terminie tj. do 15 września, Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu na świetlicę mają uczniowie klas I - III. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach świetlicowych dopiero po dopełnieniu przez rodziców wymaganych formalności.
 4. Po upływie wyznaczonego terminu rodzice będą mogli zapisać dziecko do świetlicy, jeżeli będą wolne miejsca.
 5. Rodzice zobowiązani są do rzetelnego wypełnienia Karty Zgłoszenia oraz do przestrzegania podanych w niej informacji.
 6. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16:30.
 7. Opiece wychowawców świetlicy nie podlega dziecko przebywające w szkole przed godz. 07:00 oraz dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 8. Dzieci mogą być odebrane ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione w Karcie Zgłoszenia. W sytuacji odbierania dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną rodzice muszą powiadomić o tym wychowawców świetlicy pisemnym oświadczeniem - z datą i podpisem.
 9. Rodzice mają obowiązek zgłaszać odbiór dziecka ze szkoły wychowawcy pełniącemu dyżur w świetlicy.
 10. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (doraźnego lub stałego, zawartego w Karcie Zgłoszenia). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 11. Wychowawca może odmówić wydania dziecka osobie nieupoważnionej oraz znajdującej się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
 12. Uczeń przychodzący do świetlicy powinien zgłosić się do wychowawcy oraz informować nauczyciela o potrzebie lub konieczności każdego wyjścia ze świetlicy. Dziecko nie może opuścić świetlicy bez wiedzy i uzyskania zgody nauczyciela.
 13. Przebywając w świetlicy dzieci powinny przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się oraz zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie nauki i zabawy. Powinny dbać o ład i porządek oraz szanować wyposażenie świetlicy. Za szkody wyrządzone przez dziecko w świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 14. W sytuacji, gdy uczeń rażąco łamie regulamin świetlicy, nie reaguje na uwagi wychowawcy, naraża swoje lub innych zdrowie, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy.
 15. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (tj. współpraca z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym) a zachowanie dziecka nie uległo zmianie możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona.
 16. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz inne wartościowe przedmioty (zabawki) przyniesione do szkoły.
 17. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do aktualizacji danych w Karcie Zgłoszenia.
 18. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.

Eko-odkrywcy

wojew

Karta Zgłoszeniowa

karta2

Zapisy dzieci 

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/20 w naszej szkole.

Pobierz kartę [pdf]

Certyfikaty

1male

2male

3male

4male

5male